Woda deszczowa – infiltracja

Wzrost urbanizacji wpłynął na zwiększenie liczby zadaszonych budynków z utwardzonymi terenami wokół nich. Z tego powodu naturalna infiltracja wód deszczowych do ziemi stała się dużo trudniejsza. Zagospodarowanie nadwyżki wód deszczowych to problem, który dotyka coraz więcej terenów zamieszkałych przez ludzi. W tym samym czasie, częstotliwość ulewnych deszczy wzrosła ze względu na zmiany klimatyczne. Woda deszczowa nie może przedostawać się naturalnie do ziemi i wzrasta niebezpieczeństwo, że istniejące systemy odwadniające mogą zostać przeciążone. Może to doprowadzić do podtopień oraz powodzi, co łączy się z poniesieniem dużych kosztów likwidacji szkód po w/w zjawiskach.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest stworzenie lokalnego systemu infiltracji wody deszczowej. System ten może być z powodzeniem stosowany w miejscach, gdzie gleba jest zdolna do chłonięcia wody oraz w adekwatnych obszarach. W przypadku, gdy grunt nie jest zdatny do infiltracji lub jest zbyt mało dostępnej przestrzeni, woda deszczowa może być chwilowo magazynowana, a następnie rozładowywana. W ten sposób, system odsączający nie jest przeciążany.
Działania na rzecz lokalnej infiltracji i tłumienia wody deszczowej są coraz bardziej wymagane przez różne kraje. W dzisiejszych czasach koszty odprowadzania ścieków do kanalizacji publicznej bardzo wzrosły. Systemy infiltracji i tłumienia wody deszczowej powinny nabierać coraz większego znaczenia w planach rozwoju w przyszłości.

Korzyści dla użytkownika

 • Niezależność od publicznego odprowadzania wody deszczowej
 • Oszczędności na rosnących opłatach za odprowadzanie wody (opłaty deszczowej)
 • Poprawa lokalnego mikroklimatu
 • Możliwość otrzymania dotacji od instytucji rządowych

Korzyści dla gminy

 • Zmniejszenie wydatków na środki ochrony przeciwpowodziowej / zapobieganie powodziom
 • Obniżenie kosztów budowy, renowacji kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków
 • Oszczędność kosztów - rozwój nowych osiedli
 • Poprawa sytuacji lokalnej wody gruntowej

Zastosowanie Systemu INTEWA

 • Jednorodzinne domy
 • Wielorodzinne domy
 • Posiadłości przemysłowe i handlowe
 • Mienie publiczne

 

Nach oben

RWV Überschwemmung

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mehr

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mehr

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mehr

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mehr
 

Information

Tel. +43 (0)7764 20600 0

E-Mail: info@at.intewa.net

SitemapAGBImpressum

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA Österreich